بایگانی ماهانه: نوامبر 2012

گزارشی از برنامه های آقای منصور کوشان در سیدنی ۱

گزارشی از برنامه های آقای منصور کوشان در سیدنی

کانون فرهنگی اکنون از جمعه نهم نوامبر میزبان دکتر منصور کوشان، نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس و منتقد ادبی ساکن نروژ بود. طی اقامت منصور کوشان در استرالیا- سیدنی برنامه فشرده ای شامل دو سخنرانی،...