بایگانی ماهانه: فوریه 2015

۰

مجمع عمومی سالیانه مشترک سازمان ھمیاری ایرانیان و کتابخانه ایرانیان

مجمع عمومی سالیانه مشترک سازمان ھمیاری ایرانیان و کتابخانه ایرانیان یکشنبه 1 مارچ 2015 از کلیه اعضای سازمان ھمیاری و کتابخانھ ایرانیان دعوت می شود تا در جلسه مشترک مجمع عمومی این دو نھاد فرھنگی-اجتماعی حضور...